1. Đi đầu về chất lượng

2. An toàn vệ sinh thực phẩm

3. Vì sức khỏe cộng đồng