Giá trị cốt lõi của Arata

1. Cam kết về chất lượng

2. Hướng đến khách hàng                    

3. Uy tín trung thực.

4. Đoàn kết hỗ trợ.

5. Chuyên nghiệp - sáng tạo.

6. Trách nhiệm cộng đồng.